Zespół ds. Strategii HR

Zarządzeniem JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni powołany został Zespół, którego celem jest opracowanie Strategii w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz naukowców.

W wyniku podjętych działań, Zespół zrealizował następujące zadania:

  • opracowanie harmonogramu prac,
  • wstępna analiza zewnętrznych i wewnętrznych regulacji prawnych, procedur i praktyk stosowanych na Uczelni, uwzględniająca zakres stosowania zapisów Karty i Kodeksu,
  • opracowanie metodologii i badania ankietowego dotyczącego realizacji zapisów Kary i Kodeksu,
  • przeprowadzenie badania ankietowego.

Dalsze prace Zespołu obejmować będą:

  • przygotowanie Analizy rozbieżności wykazującej obszary wymagające podjęcia w AMG działań dostosowujących regulacji wewnętrzne do wymogów Karty i Kodeksu,
  • konsultacje z pracownikami wydziałów/katedr dotyczące treści przygotowanej analizy,
  • opracowanie strategii działań, zwanej „Strategią HR4R”.

Ponieważ planuje się, że powyższe zadania zostaną zrealizowane do końca 2017 roku, Władze AMG liczą na aktywną współpracę całej społeczności akademickiej nad wyżej wymienionymi dokumentami.

W dniu 15 grudnia 2017 roku JM Rektor AMG powołał Zespół ds. monitorowania wdrożenia Strategii Human Resources dla pracowników naukowych Akademii Morskiej w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

AMG Pion Prorektora ds. Nauki

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
29.05.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 29.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 18.12.2017