Stypendia

STYPENDIA  DLA  STUDENTÓW

Pomoc materialna ze środków uczelni

Student może się ubiegać o pomoc materialną ze środków funduszu pomocy materialnej uczelni w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz o zapomogę można przyznać zarówno studentowi studiów stacjonarnych, jak i studiów niestacjonarnych.

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim może ubiegać się jedynie student studiów stacjonarnych.

Szczegółowe przepisy określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni.  Załącznikami do regulaminu są druki wymaganych wniosków, oświadczeń i zaświadczeń, do pobrania na stronie regulaminu.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017:

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017 wynosi:         

  stypendium wyższe        od    0  -  668,20 netto

  stypendium niższe         od   668,20  -  850,20 netto

 

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2016/2017:

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r.  1.975 zł (jest to dochód roczny). Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Studenci, którzy rozpoczną studia drugiego stopnia lub studenci, którzy nie ubiegali się  o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym 2016/2017, mogą składać wnioski w terminie : 8.02.2017 r. - 22.02.2017 r. w Wydziałowej Komisji Stypendialnej danego wydziału:

Wydział Elektryczny   -   pokój C-202   czytaj dalej

Wydział Mechaniczny -  pokój  A-206   czytaj dalej

Wydział PiT - pokój  B-410  czytaj dalej

Wydział Nawigacyjny Al. Jana Pawła II 3  pokój  P-3  czytaj dalej

Pomoc materialna ze środków budżetu państwa

Oprócz pomocy materialnej ze strony uczelni student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne

Szczegółowe przepisy:

 

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla studentów na rok akademicki 2016/2017, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego. Regulamin oraz wzory formularzy dostępne są na stronie:     http://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

 

STYPENDIA POMOSTOWE

Kandydaci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych (tegoroczni maturzyści) mogą ubiegać się stypendium pomostowe na rok akademicki 2016/2017. Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line w terminie od 1 lipca 2016 r. do 17 sieprnia 2016 r. do godz. 16.00. Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Oddziale Terenowym ANR (najbliższy względem miejsca zamieszkania) do dnia 24 sieprnia 2016 r. Lista stypendystów zostanie ogłoszona przez FEP do 7 października 20216 r. Regulamin, program stypendiów oraz wniosek dostępny jest na stronie internetowej:         www.stypendia-pomostowe.pl
 

STYPENDIA  DLA  DOKTORANTÓW

Doktorant może otrzymywać pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium dla najlepszych doktorantów
 • zapomogi

Szczegółowe przepisy określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni z 29.01.2014r. oraz  Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni.  Załącznikami do regulaminów są druki wymaganych wniosków, oświadczeń i zaświadczeń, do pobrania.

Doktorant może także ubiegać się o:

 • stypendium doktoranckie

Zarządzenie nr 17 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 08 maja 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Akademii  Morskiej w Gdyni.

 • stypendium ministra za wybitne osiagnięcia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

 

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

Zespół ds. Kształcenia
02.07.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 03.02.2017