Studia w języku polskim

 

Warunkiem studiowania na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych w Akademii Morskiej w Gdyni w języku polskim jest znajomość języka polskiego w stopniu co najmniej dostatecznym. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

            a) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach  wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

            b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

            c) uzyskają potwierdzenie odpowiedniego wydziału Akademii Morskiej w Gdyni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 Stopień znajomości języka polskiego sprawdza wydziałowa komisja rekrutacyjna podczas postępowania kwalifikacyjnego.

Opłaty są wnoszone na rachunek bankowy za jeden semestr z góry, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów. Warunki płatności są uregulowane umową cywilno – prawną.

W przypadku przyjęcia na studia grupy studentów powyżej 15 osób dziekan powołuje opiekuna grupy studenckiej. Wynagrodzenie opiekuna pokrywane jest z czesnego wszystkich studentów. Jego wysokość ustala Rektor w porozumieniu z dziekanem odpowiedniego wydziału.

Wysokość odpłatności za studia w języku polskim:

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1.

Studia na specjalnościach lądowych

1000 EUR za rok nauki

2.

Studia na specjalnościach morskich

1500 EUR za rok nauki

3.

Wznowienie studiów 1)

100 EUR

4.

Uzupełnianie różnic programowych 2)

Opłata ustalana przez Rektora                   w porozumieniu                                          z Dziekanem Wydziału 3)

 

1) W sytuacji, gdy przerwa w studiach trwała dłużej niż jeden semestr

2) Jeśli ze względu na fakt powtarzanie roku lub semestru, student trafia do grupy studenckiej, którą obowiązuje częściowo zmieniony program studiów. 

3) Opłata zależna od ilości i rodzaju różnic

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

I.Korzeniewska
17.12.2014
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
i.bednarska 12.12.2017