Studia w języku angielskim

  1. Istnieje możliwość studiowania w języku angielskim na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych. Warunkiem rozpoczęcia studiów w tym języku jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości kandydatów ustalonej przez dziekana wydziału właściwego dla danej specjalności.
  2. Opłaty są wnoszone na rachunek bankowy za jeden semestr z góry, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów. Warunki płatności są uregulowane umową cywilno – prawną.
  3. W przypadku przyjęcia na studia grupy studentów powyżej 15 osób dziekan powołuje opiekuna grupy studenckiej. Wynagrodzenie opiekuna pokrywane jest z czesnego wszystkich studentów. Jego wysokość ustala Rektor w porozumieniu z dziekanem odpowiedniego wydziału.
  4. Wysokość odpłatności za studia w języku angielskim:

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1.

Studia na specjalnościach lądowych

3500 EUR za rok nauki

2.

Studia na specjalnościach morskich

4000 EUR za rok nauki

3.

Wznowienie studiów 1)

200 EUR

4.

Uzupełnianie różnic programowych 2)

Opłata ustalana przez Rektora        w porozumieniu                                    z Dziekanem Wydziału 3)

1) W sytuacji, gdy przerwa w studiach trwała dłużej niż jeden semestr

2) Jeśli ze względu na fakt powtarzanie roku lub semestru, student trafia do grupy studenckiej, którą obowiązuje częściowo zmieniony program studiów. 

3) Opłata zależna od ilości i rodzaju różnic

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

I.Korzeniewska
17.12.2014
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: