Polityka prywatności w Akademii Morskiej w Gdyni

Informacje na tej stronie dotyczą przetwarzania danych osobowych w Akademii Morskiej w Gdyni oraz tego, jakie dane osobowe są zapisywane podczas korzystania z naszych stron internetowych.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Akademii Morskiej w Gdyni

Administrator Danych Osobowych: Akademia Morska w Gdyni, ulica Morska 81-87.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paulina Jaroś, tel. 58-5586-312, email: iodatam.gdynia.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tzn.:

  •  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w szczególności określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jak również na podstawie  wydanych aktów wykonawczych;
  • przetwarzanie w określonych wypadkach jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pana stroną;
  • w określonych przypadkach podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

Przetwarzanie ww. danych jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Akademii Morskiej w Gdyni na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów m.in. z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, w celu wykonywania zadań ustawowych jako płatnika odnoszących się do zatrudnienia w charakterze pracowników, zleceniobiorców i wykonawców, jak również w zakresie wypłat stypendiów i innych świadczeń - związanych z obliczeniem i poborem podatków lub innych należności publicznoprawnych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy, w szczególności właściwy urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, czy państwowa inspekcja pracy.

Przetwarzane przez Akademię Morską w Gdyni jako administratora Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych. W przypadkach ściśle określonych w art. 9 ust. 2  RODO mogą być przetwarzane dane szczególnych kategorii.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne - wynika z powyższych publicznoprawnych obowiązków Akademii Morskiej lub jest skutkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować w szczególności niemożnością realizacji rekrutacji, obowiązku prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z przysługującymi Akademii Morskiej uprawnieniami. Odmowa podania danych w przypadku zawarcia umowy skutkować będzie koniecznością jej wcześniejszego zakończenia.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść ww. przepisów ustaw i innych przepisów,  które nakazują Akademii Morskiej przechowywanie określonych danych przez prawem określony czas.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.                                                                                  

 

Informacje pobierane na stronach internetowych Akademii Morskiej w Gdyni

Ciasteczka zapisywane na Twoim dysku podczas przeglądania stron internetowych w witrynie AMG

Strony w domenie am.gdynia.pl mogą korzystać z ciasteczek, na przykład tworzonych na potrzeby statystyk korzystania ze stron. Oglądając strony AMG wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek.  Jeżeli takiej zgody nie wyrażasz, powinieneś w odpowiedni sposób zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Ciasteczka to informacje tekstowe, które w czasie odwiedzania strony internetowej są zapisywane i przechowywane na Twoim dysku. Używamy ich do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron Ciasteczka są również niezbędne dla niektórych funkcjonalności w naszych witrynach, na przykład zapamiętania Twoich ustawień dotyczących korzystania z naszej witryny.  

Większość przeglądarek domyślnie przyjmuje ciasteczka tworzone przez strony internetowe. Możesz to zmienić, odpowiednio konfigurując ustawienia swojej przeglądarki. Możesz również obejrzeć listę zapisanych ciasteczek i usunąć wszystkie/wybrane pozycje. Sposób postępowania zależy od przeglądarki, której używasz, dlatego aby zmienić ustawienia, obejrzeć lub usunąć zapisane ciasteczka skorzystaj ze stron pomocy dla swojej przeglądarki i tam przeczytaj, jak wykonać te czynności.

Dane o połączeniu zapisywane podczas przeglądania stron internetowych w witrynie AMG

Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych automatycznie zapisujemy w logach serwera dane takie jak: Twój adres IP,  czas, adres IP, informacje o używanej przez Ciebie przeglądarce, typie systemu operacyjnego, itp. Dane te są zapisywane na naszych własnych serwerach, są pomocne w administrowaniu serwerem i są chronione zgodnie z zasadami opisanymi w części "Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych". Te same dane moga być udostępniane firmom trzecim, na przykład firmie Google,  w celu tworzenia anonimowych statystyk dostępu do strony. Firmy te stosują się do najważniejszych postanowień regulujących kwestie ochrony danych osobowych na szczeblu międzynarodowym,  europejskim i lokalnym,  w szczególności do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

P.Jaroś
25.05.2018
Wprowadzenie:
p.jaros 27.05.2013
Ostatnia modyfikacja:
p.jaros 03.07.2018