Organizacje międzynarodowe

Doskonalenie procesów edukacyjnych i szkoleniowych oraz rozwój prac badawczych realizowane są między innymi dzięki aktywnej działalności pracowników AMG w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

 

International Maritime Organisation

Międzynarodowa Organizacja Morska w Londynie (International Maritime Organization IMO) jest agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ, zajmującą się sprawami morskimi, zwłaszcza bezpieczeństwem i ochroną żeglugi oraz zapobieganiem zanieczyszczenia środowiska morskiego przez statki. Głównym zadaniem IMO jest stworzenie efektywnych, powszechnie przyjętych i  wdrożonych ram prawnych dla szeroko rozumianego przemysłu morskiego.

Eksperci AMG podejmują działania na rzecz rządu RP na forum IMO poprzez udział w sesjach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC), Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi, radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa (NCSR), Podkomitetu ds. przewozu ładunków
i kontenerów (CCC) oraz Podkomitetu ds. czynnika ludzkiego, szkolenia i obowiązków wachtowych (HTW), a także w zwoływanych na bieżąco grupach roboczych. Eksperci dokonują analizy spraw rozpatrywanych na sesjach organów IMO oraz przygotowują merytoryczne stanowisko strony polskiej i wnioski wynikające z podjętych przez IMO uchwał.

 

International Association of Maritime Universities

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich w Tokio (International Association of Maritime Universities IAMU) jest globalną siecią wiodących uczelni morskich, oferujących kształcenie i szkolenia marynarzy dla światowej żeglugi morskiej.

Stowarzyszenie IAMU zostało założone w 1999 roku przez 7 uczelni morskich z 5 kontynentów, które połączyła wspólna idea uznania znaczenia kształcenia i szkolenia morskiego w szybko postępującej globalizacji żeglugi międzynarodowej. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzą 62 wiodące światowe instytucje morskie oraz organizacja non-profit Nippon Foundation, wspierająca działania IAMU poprzez udzielanie grantów badawczych.

IAMU jest od 2007 roku międzynarodową organizacją pozarządową reprezentującą akademicką społeczność morską, która posiada status organizacji doradczej akredytowanej przy IMO.

Annual General Assembly (AGA) jest głównym forum IAMU umożliwiającym wzajemną wymianę informacji i zatwierdzenie strategii stowarzyszenia oraz promowania dobrych stosunków i współpracy między członkami.

Akademia Morska w Gdyni należy do stowarzyszenia IAMU od 2000 roku. Warto podkreślić, że AMG jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego IAMU (International Executive Board IEB) w latach 2014-2015 i 2016-2017 (dwie kadencje) oraz wchodzącej w jego skład stałej komisji Academic Affairs Committee.

 

International Mobile Satellite Organization

Międzynarodowa Organizacja Ruchomej Łączności Satelitarnej w Londynie (International Mobile Satellite Organization IMSO) jest organizacją międzyrządową, której podstawowym celem jest nadzór nad bezpieczeństwem niektórych publicznych usług łączności satelitarnej zapewnianych przez mobilne systemy łączności satelitarnej.

IMSO pełni również rolę międzynarodowego koordynatora LRIT (Long Range Identification and Tracking of Ships), powoływanego przez IMO w celu zapewnienia funkcjonowania międzynarodowego systemu dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków (LRIT) na całym świecie poprzez przeprowadzanie audytów i przeglądów funkcjonowania tego systemu.

Ekspert AMG uczestniczy w obradach plenarnych zgromadzenia IMSO.

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą

Wytworzył informację:

A.Błażejewska
01.03.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: