Opłaty na studiach niestacjonarnych

Opłata rekrutacyjna na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego oraz trzeciego (doktoranckie) stopnia wynosi 85 PLN.

 

Wysokości opłat semestralnych na studiach niestacjonarnych

 

Lp.

Wydział

Wysokość opłaty za studia

Rok i rodzaj

studiów

Semestralna

Miesięczna

Roczna

1.

Nawi­gacyjny

         Kierunek          Nawigacja

3300 PLN

660 PLN

6600 PLN

I rok

studia I i II stopnia

2200 PLN

440 PLN

4400 PLN

II i III rok

studia I i II stopnia

2000 PLN 400 PLN 4000 PLN

IV rok

studia I i II stopnia

Nawi­gacyjny

Kierunek

Transport

2300 PLN

460 PLN

4600 PLN

I rok

studia I i II stopnia  

1900 PLN 380 PLN 3800 PLN

II

studia I i II stopnia

1800 PLN 360 PLN 3600 PLN

III i IV rok

studia I i II stopnia

2300 PLN 460 PLN 4600 PLN

I rok

studia II stopnia

1900 PLN 380 PLN 3800 PLN

II rok

studia II stopnia

2.

Mechaniczny

2000 PLN

400 PLN

4000 PLN

I rok

studia I i II stopnia

1800 PLN 360 PLN 3600 PLN

II, III i IV rok

studia I i II stopnia

3.

Elek­tryczny

1900 PLN

380 PLN

3800 PLN

wszystkie lata

studia I stopnia

2000 PLN

400 PLN

4000 PLN

wszystkie lata

studia II stopnia

4.

Przed­siębior­czości i Towa­roznaw­stwa

Kierunek Towaroznawstwo

2500 PLN

500 PLN

5000 PLN

I rok

studia I stopnia

2000 PLN

400 PLN

4000 PLN

II, III i IV rok

studia I stopnia

2900 PLN

580 PLN

5800 PLN

I rok

studia II stopnia

2200 PLN

440 PLN

4400 PLN

II rok

studia II stopnia

3000 PLN 600 PLN 6000 PLN

I rok

studia III stopnia

2500 PLN 500 PLN 5000 PLN

II, III i IV rok

studia III stopnia

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek         Innowacyjna Gospodarka 1900 PLN 380 PLN 3800 PLN

wszystkie lata

studia I stopnia

2500 PLN 500 PLN 5000 PLN

I rok

studia II stopnia

2200 PLN 440 PLN 4400 PLN

Ii rok

studia Ii stopnia

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek     Innowacyjna Gospodarka Specjalność      Maritime Economics and Logistics

5000 PLN 1000 PLN 10000 PLN

I rok

studia I stopnia

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek           Innowacyjna Gospodarka Specjalność International Trade, Transport and Logistics 5000 PLN 1000 PLN 10000 PLN

I rok

studia II stopnia

 

Wysokości opłat dodatkowych na studiach niestacjonarnych,  niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych:

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

  1.  

Opłata za powtarzanie przedmiotu w ramach warunkowego wpisu za dany semestr

¼ wysokości opłaty semestralnej za świadczenie usług edukacyjnych

2.

Opłaty za powtarzanie semestru

semestralna opłata za świadczenie usług edukacyjnych

3.

Opłata za powtarzanie roku w danym roku akademickim

roczna opłata za świadczenie usług edukacyjnych

4.

Opłata za jeden przedmiot wraz z seminarium dyplomowym w ramach uzupełnienia różnic programowych

do 25 % opłaty semestralnej

5.

Opłata za wznowienie studiów w celu zaliczenia zajęć związanych z pracą dyplomową

500 PLN

6.

Opłata za wznowienie studiów w celu zaliczenia zajęć związanych z uzyskaniem dyplomu studiów podyplomowych

500 PLN

 

  1. Niewniesienie opłaty za powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku w terminie powoduje cofnięcie zgody na powtarzanie semestru, (roku) lub studiowanie warunkowe i skutkuje konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie Studiów do skreślenia z listy studentów lub doktorantów włącznie.
  2. Rektor może ustalić niższe opłaty za powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku niż wynikające  z pkt. 1.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI I ZASAD WNOSZENIA OPŁAT

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

I.Korzeniewska
27.05.2014
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: