Opłaty na studiach niestacjonarnych

Opłata rekrutacyjna na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego oraz trzeciego (doktoranckie) stopnia wynosi 85 PLN.

 

Wysokości opłat semestralnych na studiach niestacjonarnych

 

Lp.

Wydział

Wysokość opłaty za studia

Rok i rodzaj

studiów

Semestralna

Miesięczna

Roczna

1.

Nawi­gacyjny

kierunek Nawigacja

2200 PLN

440 PLN

4400 PLN

I rok

studia I i II stopnia

2200 PLN

440 PLN

4400 PLN

II rok

studia I i II stopnia

2000 PLN 400 PLN 4000 PLN

III rok

studia I i II stopnia

1900 PLN

380 PLN

3800 PLN

  IV rok

studia I i II stopnia

Nawi­gacyjny

kierunek

Transport

1900 PLN

380 PLN

3800 PLN

I rok

studia I i II stopnia  

1800 PLN 360 PLN 3600 PLN

II, III, IV rok

studia I i II stopnia

2.

Mechaniczny

1800 PLN

360 PLN

3600 PLN

szystkie lata

studia I i II stopnia

3.

Elek­tryczny

1900 PLN

380 PLN

3800 PLN

wszystkie lata

studia I stopnia

2000 PLN

400 PLN

4000 PLN

wszystkie lata

studia II stopnia

4.

Przed­siębior­czości i Towa­roznaw­stwa

1900 PLN

380 PLN

3800 PLN

wszystkie lata

studia I stopnia licencjackie

2000 PLN

400 PLN

4000 PLN

wszystkie lata

studia I stopnia inżynierskie

2200 PLN

440 PLN

4400 PLN

wszystkie lata

studia II stopnia

2500 PLN

500 PLN

5000 PLN

wszystkie lata

studia III stopnia

 

Wysokości opłat dodatkowych na studiach niestacjonarnych,  niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych:

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

  1.  

Opłata za powtarzanie przedmiotu w ramach warunkowego wpisu za dany semestr

¼ wysokości opłaty semestralnej za świadczenie usług edukacyjnych

2.

Opłaty za powtarzanie semestru

semestralna opłata za świadczenie usług edukacyjnych

3.

Opłata za powtarzanie roku w danym roku akademickim

roczna opłata za świadczenie usług edukacyjnych

4.

Opłata za jeden przedmiot wraz z seminarium dyplomowym w ramach uzupełnienia różnic programowych

do 25 % opłaty semestralnej

5.

Opłata za wznowienie studiów w celu zaliczenia zajęć związanych z pracą dyplomową

500 PLN

6.

Opłata za wznowienie studiów w celu zaliczenia zajęć związanych z uzyskaniem dyplomu studiów podyplomowych

500 PLN

 

  1. Niewniesienie opłaty za powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku w terminie powoduje cofnięcie zgody na powtarzanie semestru, (roku) lub studiowanie warunkowe i skutkuje konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie Studiów do skreślenia z listy studentów lub doktorantów włącznie.
  2. Rektor może ustalić niższe opłaty za powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku niż wynikające  z pkt. 1.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI I ZASAD WNOSZENIA OPŁAT

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

I.Korzeniewska
27.05.2014
Wprowadzenie:
I.Korzeniewska 27.05.2014
Ostatnia modyfikacja:
I.Korzeniewska 29.06.2016