Opłaty

Wysokość opłat od osoby za wydanie dokumentów dla cudzoziemców:

Lp.

Rodzaj dokumentu

Wysokość opłaty za wydanie oryginału dokumentu

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu dokumentu

1.

Elektroniczna legitymacja studencka lub doktorancka

17 PLN

25,50 PLN

2.

Legitymacja papierowa

5 PLN

7,50 PLN

3.

Indeks

4 PLN

6 PLN

4.

Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z dwoma odpisami

60 PLN

90 PLN

5.

Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w tłumaczeniu na język obcy

40 PLN

60 PLN

6.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

30 PLN

45 PLN

7.

Dyplom doktorski lub habilitacyjny wraz z odpisem

120 PLN

180 PLN

8.

Dodatkowy odpis dyplomu doktoranckiego lub habilitacyjnego w tłumaczeniu na język obcy

80 PLN

120 PLN

Opłata za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

19 PLN

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

I.Korzeniewska
17.12.2014
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 18.12.2014