Czasopisma

Zeszyty naukowe Akademii Morskiej w Gdyni

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni stanowią zbiór recenzowanych artykułów o charakterze naukowym autorstwa pracowników Akademii Morskiej w Gdyni. Cyklicznie wydawane przez Wydawnictwo AMG.

Zeszyty Naukowe związane są z pracami naukowymi pracowników AM dotyczącymi zagadnień związanych z morzem i szeroko pojętą gospodarską morską.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

www: http://zeszyty.am.gdynia.pl/

 

TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation

Adresowany do naukowców i praktyków w dyscyplinach: automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, nauki o bezpieczeństwie, telekomunikacja i transport.

Czasopismo jest publikowane kwartalnie na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni. Zawiera prace oryginalne i recenzowane, szeroko związane z nawigacją. 

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

www: http://www.transnav.eu/

 

Journal of Polish Safety and Reliability Association

Czasopismo wydawane cyklicznie, raz lub dwa razy w roku. Pojawiają się w nim artukuły oryginalne i recenzowane, będące odpowiedzią na najnowsze wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa i niezawodności, prezentujące sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i analizy niezawodności złożonych systemów i procesów.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

www: http://jpsra.am.gdynia.pl/

 

Prace Wydziału Nawigacyjnego

Prace Wydziału Nawigacyjnego charakteryzuje znaczne zróżnicowanie tematyczne, od szeroko rozumianej problematyki nawigacyjnej, przez problemy eksploatacji statków i manewrowania nimi, specyficzne problemy meteorologii i oceanografii nautycznej do elementów prawa morskiego i eksploatacji portów. Klamrą spinającą tak zróżnicowaną problematykę naukowo-dydaktyczną jest jej podporządkowanie potrzebom transportu morskiego.

Prace WN z trudem znajdują dostęp do polskich periodyków naukowych lub fachowych, te bowiem mają na ogół odmienne profile tematyczne lub służą środowiskom, dla których problematyka prac WN jest w pewnej mierze obca. Tak pojawiła się potrzeba wydawania własnego czasopisma WN. „Prace” ukazują się regularnie, dwa razy w roku. Wszystkie artykuły są recenzowane. 

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

www: http://wn.am.gdynia.pl/pw/

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
01.12.2016
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 01.12.2016
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 24.10.2017