Badania młodych naukowców

W ramach środków finansowych na działalność statutową Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje dotację celową, z której finansowane są zadania badawcze lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Środki z ww. dotacji rozdzielane są w jednostkach naukowych w wewnętrznym trybie konkursowym. Badania realizowane są przez młodych pracowników nauki, którzy nie ukończyli 35 roku życia oraz doktorantów.

Wysokość dotacji celowej na prace badawcze lub rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2017  w Akademii Morskiej w Gdyni  wyniosła 124.000 zł.
W roku 2017 w AMG prace badawcze realizowało 34 młodych naukowców oraz 3 doktorantów.

Na Wydziale Nawigacyjnym:

 1. Nr 01/BMN/WN/2017 - mgr inż. K. Formela - Badania symulacyjne w kontekście bezpieczeństwa nawigacyjnego
 2. Nr 02/BMN/WN/2017 - mgr inż. K. Wróbel - Badanie metod nawigacji pojazdów bezzałógowych - analiza porównawcza
 3. Nr 03/BMN/WN/2017 - mgr inż. E. Kornacka - Model numeryczny dynamiki pneumatycznej tratwy ratunkowej     
 4. Nr 04/BMN/WN/2017 - mgr inż. A. Ossowska - Model śródlądowego transportu wodnego w aspekcie punktowej infrastruktury logistycznej
 5. Nr 05/BMN/WN/2017 - mgr inż. A. Kaizer - Badanie efektywności pogłębiania obszarów portowy w ujęciu organizacji procesu
 6. Nr 06/BMN/WN/2017 - mgr inż.  M. Zienkiewicz - Analiza możliwości zastosowania w nawigacji radarowej metody estymacji parametrów w rozszczepionym modelu funkcjonalnym
 7. Nr 07/BMN/WN/2017 - mgr K. Adrychowska - Możliwości generalizacji za pomocą ArcGis
 8. Nr 08/BMN/WN/2017 - mgr K. Kamiński - Twierdzenie Weyla - von Neumanna dla norm III-III
 9. Nr 09/BMN/WN/2017 - mgr E. Kuligowska - Analiza symulacyjna Monte Carlo niezawodności złożonych systemów technicznych
 10. Nr 10/BMN/WN/2017 - mgr J. Mazurek - Model decyzyjny rozmieszczenia środków do zwalczania rozlewów olejowych ze statków morskich
 11. Nr 11/BMN/WN/2017 - mgr M. Torbicki - Optymalizacja bezpieczeństwa złożonych systemów technicznych

Na Wydziale Mechanicznym:

 1. Nr 01/BMN/WM/2017 - mgr inż. A. Czaban - Analiza hydrodynamicznego smarowania ferrocieczą stożkowych łożysk ślizgowych
 2. Nr 02/BMN/WM/2017 - mgr inż. J. Lewińska - Analiza wpływu parametrów wtrysku paliwa do cylindra silnika okrętowego na emisję związków toksycznych
 3. Nr 03/BMN/WM/2017 - mgr inż. K. Panasiuk - Badanie właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych wzmocnioncyh złomem poliestrowo-szklanym
 4. Nr 04/BMN/WM/2017 - mgr inż.  A. Szeleziński - Elementy monitoringu połączeń spawanych metodą badań wibrodiagnostycznych - charakterystyka dynamiczna konstrukcji
 5. Nr 05/BMN/WM/2017 - mgr inż G. Sikora - Analiza wpływu starzenia olejów silnikowych na parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych
 6. Nr 06/BMN/WM/2017 - mgr inż. M. Malinowska - Badania właściowości fizykochemicznych płynów eksploatacyjnych stosowanych w okrętownictwie
 7. Nr 07/BMN/WM/2017 - mgr inż. G. Gessela - Budowa stanowiska do diagnostyki łożyck ślizgowych przy użyciu metody emisji akustycznej
 8. Nr 08/BMN/WN/2017 - mgr inż. A. Pelc - Analiza wpływu technologii kształtowania warstwy wierzchniej na jakość technologiczną elementów maszyn
 9. Nr 09/BMN/WN/2017 - mgr inż. P. Woźniak - Analiza możliwości rzykorzystania technologii napawania do regeneracji części maszyn klasy wał

Na Wydziale Elektrycznym:

 1. Nr 01/BMN/WE/2017 - mgr inż. A. Lazarowska - Opracowanie metodyki i syntezy algorytmów bezpiecznego sterowania statkiem  z zastosowaniem deterministycznych oraz stachostycznych metod optymalizacji
 2. Nr 02/BMN/WE/2017 - mgr inż. M. Grabarek - Opracowanie modeli dynamicznych okrętowych kondycjonerów energii elektrycznej na potrzeby syntezy algorytmów sterowania
 3. Nr 03/BMN/WE/2017 - mgr inż. D. Hallmann - Analiza silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym subharmoniczne i interharmoniczne z wykorzystaniem metod polowych
 4. Nr 04/BMN/WE2017 - mgr inż. M. Lisowski - Wykorzystnie metod maszynowego uczenia i systemów wieloagentowych do optymalizacji działania systemu opomiarowania sieci elektroenergetyczne w technologii PLC
 5. Nr 05/BMN/WN/2017 - mgr inż K. Bargieł - Opracowanie elektrotermicznego modelu tranzystora mocy SiC JFET
 6. Nr 06/BMN/WE/2017 - mgr inż. K. Detka - Właściwości cieplne komponentów przetwornic dc-dc    
 7. Nr 07/BMN/WE2017 - mgr inż. M. Godlewska -  Modelowanie zjawisk cieplnych w transformatorach zawartych w tranzystorowych przetwornicach dc-dc
 8. Nr 08/BMN/WE/2017 - mgr inż. P. Górecki - Modelowanie charakterystyk tranzystorów IGBT  z uwzględnieniem zjawisk cieplnych
 9. Nr 09/BMN/WE/2017 - mgr inż. J. Patrzyk - Opracowanie i weryfikacja elektrotermicznego modelu bipolarnego tranzystora mocy wykonanego z węglika krzemu
 10. Nr 10/BMN/WE/2017 - mgr inż. E. Krac - Modelowanie elementów składowych systemów fotowoltaicznych
 11. Nr 11/BMN/WE/2017 - mgr inż. K. Górski - Nieliniowy elektrotermiczny model transformatorów impulsowych stosowanych w elektronicznych układach zasilających
 12. Nr 12/BMN/WE/2017 - mgr inż. P. Ptak - Modelowanie wpływu zjawisk cieplnych na właściwości półprzewodnikowych źródeł światła stosowanych w technice oświetleniowej

Na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa:

 1. Nr 01/BMN/WPIT/2017 - mgr N. Mańkowska - Identyfikacja i ocena wpływu usług e-administracji na konkurencyjność międzynarodową w ywmiarze instytucjonalnym w państwach UE
 2. Nr 02/BMN/WPIT/2017 - mgr P. Szyman - Analiza zasobów internetowych w oparciu o metody eksploracji danych
 3. Nr 03/BMN/WPIT/2017 - mgr N. Żak - Nowe metody identyfikacji odmian i zafałszowań miodów
 4. Nr 04/BMN/WPIT/2017 - mgr K. Gwarda - Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarowania odpadami na terenie gminy Gdynia
 5. Nr 05/BMN/WPIT/2017 - mgr inż. M. Kuzia - Determinanty rónoważenia mobilności

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
08.03.2018
Wprowadzenie:
E.Drożęcka 18.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 08.03.2018