Badania młodych naukowców

W ramach środków finansowych na działalność statutową Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje dotację celową, z której finansowane są zadania badawcze lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Środki z ww. dotacji rozdzielane są w jednostkach naukowych w wewnętrznym trybie konkursowym. Badania realizowane są przez młodych pracowników nauki, którzy nie ukończyli 35 roku życia oraz doktorantów.

Wysokość dotacji celowej na prace badawcze lub rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2017  w Akademii Morskiej w Gdyni  wyniosła 124.000 zł.
W roku 2017 w AMG prace badawcze realizowało 34 młodych naukowców oraz 3 doktorantów.

Na Wydziale Nawigacyjnym:

 1. Nr 01/BMN/WN/2017 - Badania symulacyjne w kontekście bezpieczeństwa nawigacyjnego
 2. Nr 02/BMN/WN/2017 - Badanie metod nawigacji pojazdów bezzałógowych - analiza porównawcza
 3. Nr 03/BMN/WN/2017 - Model numeryczny dynamiki pneumatycznej tratwy ratunkowej     
 4. Nr 04/BMN/WN/2017 - Model śródlądowego transportu wodnego w aspekcie punktowej infrastruktury logistycznej
 5. Nr 05/BMN/WN/2017 - Badanie efektywności pogłębiania obszarów portowy w ujęciu organizacji procesu
 6. Nr 06/BMN/WN/2017 - Analiza możliwości zastosowania w nawigacji radarowej metody estymacji parametrów w rozszczepionym modelu funkcjonalnym
 7. Nr 07/BMN/WN/2017 - Możliwości generalizacji za pomocą ArcGis
 8. Nr 08/BMN/WN/2017 - Twierdzenie Weyla - von Neumanna dla norm III-III
 9. Nr 09/BMN/WN/2017 - Analiza symulacyjna Monte Carlo niezawodności złożonych systemów technicznych
 10. Nr 10/BMN/WN/2017 - Model decyzyjny rozmieszczenia środków do zwalczania rozlewów olejowych ze statków morskich
 11. Nr 11/BMN/WN/2017 - Optymalizacja bezpieczeństwa złożonych systemów technicznych

Na Wydziale Mechanicznym:

 1. Nr 01/BMN/WM/2017 - Analiza hydrodynamicznego smarowania ferrocieczą stożkowych łożysk ślizgowych
 2. Nr 02/BMN/WM/2017 - Analiza wpływu parametrów wtrysku paliwa do cylindra silnika okrętowego na emisję związków toksycznych
 3. Nr 03/BMN/WM/2017 - Badanie właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych wzmocnioncyh złomem poliestrowo-szklanym
 4. Nr 04/BMN/WM/2017 - Elementy monitoringu połączeń spawanych metodą badań wibrodiagnostycznych - charakterystyka dynamiczna konstrukcji
 5. Nr 05/BMN/WM/2017 - Analiza wpływu starzenia olejów silnikowych na parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych
 6. Nr 06/BMN/WM/2017 - Badania właściowości fizykochemicznych płynów eksploatacyjnych stosowanych w okrętownictwie
 7. Nr 07/BMN/WM/2017 - Budowa stanowiska do diagnostyki łożyck ślizgowych przy użyciu metody emisji akustycznej
 8. Nr 08/BMN/WN/2017 - Analiza wpływu technologii kształtowania warstwy wierzchniej na jakość technologiczną elementów maszyn
 9. Nr 09/BMN/WN/2017 - Analiza możliwości rzykorzystania technologii napawania do regeneracji części maszyn klasy wał

Na Wydziale Elektrycznym:

 1. Nr 01/BMN/WE/2017 - Opracowanie metodyki i syntezy algorytmów bezpiecznego sterowania statkiem  z zastosowaniem deterministycznych oraz stachostycznych metod optymalizacji
 2. Nr 02/BMN/WE/2017 - Opracowanie modeli dynamicznych okrętowych kondycjonerów energii elektrycznej na potrzeby syntezy algorytmów sterowania
 3. Nr 03/BMN/WE/2017 - Analiza silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym subharmoniczne i interharmoniczne z wykorzystaniem metod polowych
 4. Nr 04/BMN/WE2017 - Wykorzystnie metod maszynowego uczenia i systemów wieloagentowych do optymalizacji działania systemu opomiarowania sieci elektroenergetyczne w technologii PLC
 5. Nr 05/BMN/WN/2017 - Opracowanie elektrotermicznego modelu tranzystora mocy SiC JFET
 6. Nr 06/BMN/WE/2017 - Właściwości cieplne komponentów przetwornic dc-dc    
 7. Nr 07/BMN/WE2017 - Modelowanie zjawisk cieplnych w transformatorach zawartych w tranzystorowych przetwornicach dc-dc
 8. Nr 08/BMN/WE/2017 - Modelowanie charakterystyk tranzystorów IGBT  z uwzględnieniem zjawisk cieplnych
 9. Nr 09/BMN/WE/2017 - Opracowanie i weryfikacja elektrotermicznego modelu bipolarnego tranzystora mocy wykonanego z węglika krzemu
 10. Nr 10/BMN/WE/2017 - Modelowanie elementów składowych systemów fotowoltaicznych
 11. Nr 11/BMN/WE/2017 - Nieliniowy elektrotermiczny model transformatorów impulsowych stosowanych w elektronicznych układach zasilających
 12. Nr 12/BMN/WE/2017 - Modelowanie wpływu zjawisk cieplnych na właściwości półprzewodnikowych źródeł światła stosowanych w technice oświetleniowej

Na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa:

 1. Nr 01/BMN/WPIT/2017 - Identyfikacja i ocena wpływu usług e-administracji na konkurencyjność międzynarodową w ywmiarze instytucjonalnym w państwach UE
 2. Nr 02/BMN/WPIT/2017 - Analiza zasobów internetowych w oparciu o metody eksploracji danych
 3. Nr 03/BMN/WPIT/2017 - Nowe metody identyfikacji odmian i zafałszowań miodów
 4. Nr 04/BMN/WPIT/2017 - Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarowania odpadami na terenie gminy Gdynia
 5. Nr 05/BMN/WPIT/2017 - Determinanty rónoważenia mobilności

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
03.04.2018
Wprowadzenie:
E.Drożęcka 18.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 03.04.2018