Regulamin

Regulamin korzystania z Pływalni

§ 1

Regulamin Pływalni Krytej Akademii Morskiej w Gdyni, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i tryb korzystania z obiektu zwanego dalej "Pływalnią".

§ 2

Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej na terenie pływalni bez wiedzy i zgody kierownictwa Pływalni.

§ 3

 1. Zajęcia na Pływalni odbywają się grupowo i indywidualnie według harmonogramu zajęć na pływalni, który jest umieszczony na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.
 2. Prawo do korzystania z pływalni mają posiadacze biletów wstępu (paragon fiskalny) lub karnetów zakupionych w recepcji oraz grupy, które uprzednio zarezerwowały pływalnię lub jej część na podstawie umowy. Bilet (paragon fiskalny) lub karnet należy zachować do kontroli do końca pobytu na terenie obiektu.
 3. Pracownicy recepcji mają prawo odmówić sprzedaży biletów i nie wpuścić osoby lub grupy na teren basenu w sytuacji przekroczenia maksymalnej ilości osób korzystających jednocześnie z basenu tj. 48 osób.
 4. Uznaje się, że każda osoba - przed zakupieniem biletu wstępu - zapoznała się
  z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.

§ 4

 1. Pływalnia jest czynna w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta z wyjątkiem:
 1. czasu organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych ogłaszanych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej,
 2. dni świątecznych wyszczególnionych na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej,
 3. dni wystąpienia ewentualnych awarii oraz przerw konserwacyjno-remontowych.

  2. Wejścia na halę basenową odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć. Czas pobytu w wodzie to 45 minut. Klienci mogą wchodzić do szatni najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem danej godziny basenowej i zobowiązani są do szybkiego opuszczenia szatni i o zwrócenia kluczyka, nie później jednak niż 20 minut po wyjściu z wody.

§ 5

 1. Z pływalni mogą korzystać:
 1. grupy zorganizowane wyłącznie w obecności zgodnej z przepisami ilości instruktorów, trenerów lub innych uprawnionych osób, tj. na 15 użytkowników basenu – jeden instruktor oraz ratownika
 2. klienci indywidualni – osoby dorosłe umiejące pływać
 3. dzieci od lat 3 (tylko z pieluszką wodoodporną) do lat 7, wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich

  2. Grupy zorganizowane muszą zgłosić swoje wejście, liczebność oraz opiekuna przed wejściem na Pływalnię i bezwzględnie przestrzegać niniejszego regulaminu.

  3. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej bez nadzoru i opieki dzieci nie umiejących pływać bez względu na ich wiek.

§ 6

 1. Instruktorzy pływania i ratownicy mogą wchodzić na teren Pływalni jedynie w stroju kąpielowym (w koszulkach sportowych lub ratownika) i boso lub w obuwiu specjalnym np. klapkach.
 2. Wchodzący na halę basenową, czy do zespołu szatniowego (strefa mokra) zobowiązany jest do zmiany obuwia na obuwie specjalne, np. klapki. Obuwie zewnętrzne należy włożyć do plastikowego worka i pozostawić w szatni holu głównego wraz z wierzchnim okryciem. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe.
 3. Użytkownicy Pływalni zobowiązani są pobierając z szatni kluczyk do szafki pozostawić w zastaw odzież wierzchnią lub kaucję zwrotną w wysokości 15 zł za zniszczony lub zagubiony kluczyk.
 4. Zajęcia w grupach zorganizowanych oraz przebywanie osób korzystających indywidualnie z Pływalni może odbywać się jedynie w czasie pracy i obecności dyżurnego ratownika.
 5. Każda osoba korzystająca z Pływalni zobowiązana jest przed wejściem do wody do dokładnego umycia całego ciała z użyciem mydła oraz przejścia  przez brodzik do dezynfekcji stóp. Osoby z zewnętrznymi oznakami chorób wskazującymi na możliwość zakażenia wody lub u których stwierdzono brak higieny osobistej oraz chore na nieżyty dróg oddechowych nie będą wpuszczane do wody.
 6. Po skorzystaniu z WC w trakcie pływania należy bezwzględnie umyć całe ciało przed ponownych wejściem do wody.
 7. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze:
 1. dla kobiet – jedno lub dwuczęściowy,
 2. dla mężczyzn – slipy lub spodenki kąpielowe przylegające do ciała (bez kieszeni),
 3. dla wszystkich użytkowników czepki kąpielowe całkowicie zasłaniające włosy.

  8. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub inne) korzystają z pływalni ze szczególną ostrożnością - po konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność.
  9. Na terenie szatni i natrysków nie wolno używać kosmetyków w szklanych opakowaniach.
  10. Grupy korzystające z pływalni wchodzą na teren hali basenowej jednocześnie. Opiekun grupy lub instruktor ma obowiązek przeliczyć grupę przed i po zajęciach. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na basen.
  11. Opiekunowie grupy wyznaczeni przez zleceniobiorcę winni wejść do przebieralni i natrysków z całą  grupą i dopilnować właściwego umycia się przez uczestników zajęć. Po umyciu się użytkowników basenu opiekunowie grupy doprowadzają grupę do basenu i przekazują ją instruktorom. Wymiana grup odbywa się jednocześnie - grupa kończąca zajęcia mija się z grupą rozpoczynającą zajęcia.
  12. Na  Pływalni obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających. Zabroniony jest także wstęp osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. Wszyscy korzystający z pływalni oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do zachowania porządku, czystości i ciszy. Na hali basenowej uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom instruktora i ratownika.
  13. Korzystający z basenu zobowiązani są również do zachowania nie powodującego zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, w szczególności zakazuje się:
  a. wchodzenia do wody bez zezwolenia,
  b. biegania po plażach otaczających nieckę basenu,
  c. skakania do wody na głowę w części płytkiej,
  d. palenia papierosów, picia napojów alkoholowych,
  e. zanieczyszczania wody basenowej, a także konsumpcji produktów żywnościowych w miejscach innych niż hol główny,
  f. niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecania terenu Pływalni
  g. hałasowania,
  h. wprowadzania psów lub innych zwierząt.
  14. Ratownicy pełniący dyżur na Pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.
  15. Uczestnicy zajęć składają swoje ubrania w  zamykanych szafkach. Za rzeczy wartościowe  nie oddane na przechowanie prowadzącemu zajęcia lub do depozytu, kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności. Szafki po skorzystaniu z nich winny ponownie być zamknięte na kluczyk.
  16. Zabrania się wnoszenia i używania sprzętu pływającego (typu: pontony, materace, koła itp.), nurkowego oraz niebezpiecznego dla innych użytkowników bez zgody kierownictwa Pływalni.
  17. Grupy lub osoby uprawnione do korzystania z basenu nie mogą odstępować swych uprawnień innym osobom.
  18. Kierownictwo Pływalni lub osoba upoważniona może skontrolować wszystkie zajęcia i w przypadku  uchybień zakazać dalszego korzystania z Pływalni.
  19. Prowadzący zajęcia winni po ich zakończeniu złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy i ratowniczy.
  20. Na sygnał gwizdka oznaczający koniec zajęć, pływający winni natychmiast opuścić basen i udać się w kierunku natrysków.

§ 7

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usunięte z terenu Pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 2. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia Pływalni oraz zanieczyszczające wodę
  w nieckach basenowych ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe szkody.
 3. Pływalnia nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 4. Skargi i wnioski należy zgłaszać do kierownictwa Pływalni.

 

 

UWAGA!

 1. Na basenie obowiązuje zmiana obuwia na obuwie specjalne (np. klapki, japonki) przeznaczone tylko do zajęć na pływalni. Zmieniane obuwie należy pozostawić w szatni głównej w przeznaczonych do tego workach (pływalnia nie zapewnia worków na obuwie).
 2. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania.
 3. Ponadto, na basenie obowiązują:
 • czepki, dla osób z długimi włosami,
 • kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe (zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach).

   

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Dudziak
06.11.2013
Wprowadzenie:
A.Dudziak 06.11.2013
Ostatnia modyfikacja:
A.Dudziak 10.11.2017