Posiedzenie Komitetu Wykonawczego IAMU

W kwietniu w Warnie odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich (International Association of Maritime Universities -  IAMU), którego członkiem Akademia Morska w Gdyni jest od roku 2000.

Udział w pracach Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego IAMU (International Executive Board - IEB) jest kadencyjny i trwa dwa lata. AMG uczestniczy w pracach  IEB po raz kolejny (wcześniej w latach 2014-2015, obecnie w kadencji 2016-2017). W obecnej kadencji przewodniczy komisji ds. akademickich (Academic Affairs Committee - AAC).

W kwietniowym posiedzeniu AAC w imieniu Akademii Morskiej w Gdyni  brali udział dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski prof. nadzw. AMG – prorektor ds. nauki, oraz dr inż. kpt. ż. w. Bogumił ŁączyńskI, prof. nadzw. AMG – nominowany przez rektora do kontaktu z IAMU.

Kwietniowe posiedzenie AAC miało charakter sprawozdawczy, podczas którego poszczególne komisje oraz grupy robocze tych komisji omawiały wyniki prac bieżących oraz prezentowały sprawozdania z prac za rok ubiegły.

Akademia Morska w Gdyni, przewodnicząca pracom AAC, przedstawiała raport z realizacji projektów badawczych w roku 2016 oraz omówiła nadesłane do finansowania projekty badawcze na rok 2017. Ponadto Komisja AAC rekomendowała nowy system grantów, który będzie obowiązywał od roku 2018 – obejmujący kategorię projektów młodych pracowników nauki, przedstawiła nowy system procedowania prac dla corocznej konferencji organizowanej przez  IAMU AGA oraz propozycję nowych wytycznych w procedowaniu artykułów do Journal of Maritime Affairs (JoMA). W tym ostatnim przypadku celem wprowadzenia nowych zasad jest wzmocnienie roli czasopisma oraz zwiększenie cytowalności prac w nim publikowanych.

W ramach posiedzenia IEB omawiano również szereg spraw dotyczących wzmocnienia roli i wagi dla monitorowania jakości kształcenia kadr dla światowej gospodarki morskiej oraz wprowadzania nowych standardów, a także kwestie bezpieczeństwa pracy na morzu oraz ochrony środowiska morskiego. IEB poddał również pod dyskusję nowe wnioski o członkostwo w IAMU (należy tu nadmienić, że AMG została poproszona o audyt jednego z włoskich uniwersytetów morskich). Dyskutowano również projekty rozwojowe dedykowane wzmocnienia współpracy w ramach IAMU oraz niwelowaniu barier w jakości kształcenia na rynku globalnym.

Regułą jest, że coroczne posiedzenie IEB odbywa się w miejscu organizacji konferencji IAMU AGA, która właśnie w 2017 roku odbędzie się w Warnie w dniach od 11 do 14 października i jest współorganizowana przez Nikola Vaptsarov Naval Academy. Kolejna edycja  IAMU AGA 2018 odbędzie się Hiszpanii.

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
15.05.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 15.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 26.05.2017